้Herbs and Utilizing for Monks in Buddhism

Authors

  • Isaree Watthanasavest -

Keywords:

Herbs Utilizing, Monks, Buddhism

Abstract

       “Arôkayā Paramā Lāpā, Hale is a good for fortune” Since from the antiacne time all human who were serviced and lifestyles with environment so that, they known for all plants in forest. Then some of them could be used for food fuel resident and garments. There were more belongings using for their lifestyles and can be treatment from disease. There were some plants have been prowess or properties can use for treatment from illness were called herbs. So that, for understanding example for this article about herbs and utilizing for Monks in Buddhism from the antiacne time for acknowledgement as follow,

Downloads

Download data is not yet available.

References

ทิพยา ปาณะโตษะ. (2519). การควบคุมอาหารและยาเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, (2544). กฎหมายสาธารณสุข พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัช กรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารการพิมพ์.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2542). การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

ภัทรพร สิริกาญจน. (2557). “ความสำคัญทางพุทธปรัชญาและลัทธิหลังนวยุค”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ปีที่ 39. ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

Published

2023-03-01

How to Cite

Watthanasavest, I. (2023). ้Herbs and Utilizing for Monks in Buddhism. Wishing Journal Review, 2(02), AA 45–53. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WJR/article/view/265699