กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เมล่อน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy