ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เมล่อน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

ผู้แต่ง

  • sutathip Lerdwiwatchaiyaporn Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
  • วิลาวัณย์ บัวขาว

คำสำคัญ:

เมล่อน, วิสาหกิจชุมชน, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อเมล่อนของผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเมล่อนของผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล่อนของผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคางกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากผู้บริโภควิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ ค่า T-Test สถิติทดสอบค่า F-Test และใช้สถิติ (Multiple Regression analysis ; MRA) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

          ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง และ ปัจจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ประกอบด้วย ด้านสินค้าหรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเมล่อนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)