กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

   1) ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

   2) ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

- บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

 

- กองบรรณาธิการ  : หน่วยงาน

    1) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

    2) รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    3) ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ    มหามกุฏราชวิทยาลัย

    4) รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    5) ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    6)  ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    7) สิปป์ณรงค์ กาญจนาวงศ์ไพศาล     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

- เลขานุการ

   : นางสาวกุลธิดา อุ่นจิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ศิลปกรรม

   : นายลิขิต เกิดมงคล     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา