การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
 • บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยอยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 • เนื้อหาในบทความควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดโดยผู้เขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
 • ผู้เขียนต้องเขียนบทความตามข้อกำหนดการเขียนต้นฉบับบทความส่งวารสาร
 • ผู้เขียนจะได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ
 • ผู้เขียนต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ
 • หลังจากผู้เขียนแก้ไขความถูกต้องของบทความแล้ว กองบรรณาธิการทำการตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ และความสมบูรณ์ของบทความอีกครั้ง ก่อนส่งต้นฉบับทำการจัดพิมพ์
 • กรุณาระบุข้อความถึงบรรณาธิการ โดยใส่ ชื่อ สกุล สังกัด อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับด้วย

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ

 

คำแนะนำทั่วไป

 1. ผลงานที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
 2. ต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

 1. ผู้เขียนบทความใช้ฟอนท์ Th Sarabun PSK ขนาด 16 พอยน์ ระยะบรรทัด 1.5 สำหรับบทความภาษาไทย สำหรับบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ฟอนท์ Th Sarabun PSK ขนาด 14 พอยน์ ระยะบรรทัด 1.5
 2. ความยาวบทความไม่เกิน 8,000 คำ รวมอ้างอิง ตาราง 1 ตารางนับเป็น 250 คำ
 3. ชื่อของบทความควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ) และระบุคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. บทความต้องระบุชื่อและสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ/หรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) รวมทั้งสถานที่ติดต่อ ของผู้เขียนบทความทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในส่วนที่แยกออกจากบทความ
 6. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน ความเหมาะสม และความสละสลวยของการใช้ภาษา เป็นต้น
 7. ผู้ส่งบทความต้องเขียนอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apastyle.apa.org/) และต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งเข้ามาให้พิจารณา
 8. ผู้ส่งบทความต้องกำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย องค์ประกอบของบทความทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บทความวิชาการ
บทความควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
บทความวิจัย
บทความควรนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยบทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
 • บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
 • ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
 • ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
 • ผลการศึกษา (Research Finding)
 • อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
 • เอกสารอ้างอิง (References)

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยจะมีการเรียกเก็บ  เมื่อบทความของท่าน ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ เรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการให้สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารได้

(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกรายการ)

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

        กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี      วิจิตรา ศรีสอน

                ธนาคาร      ซีไอเอ็มบี 

                เลขที่บัญชี   7008397934

****ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกรายการหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น****

 

* หมายเหตุ:

- การชำระค่าธรรมเนียมทุกรายการตามตารางข้างต้นนี้ "ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าว่าบทความของท่านจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา " เนื่องจากบทความจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน และบรรณาธิการก่อน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาว่า บทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ ให้สามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้หรือไม่

- หากบทความของท่าน"ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี (เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ

 1. ระยะเวลาของกระบวนการปกติใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน *(ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)
 2. กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมทุกรายการภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หากไม่ชำระตามเวลาดังกล่าว ทางวารสารจะขอตัดสิทธิ์การพิจารณาลงตีพิมพ์ทันที
 3. หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงิน ทางวารสารจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 4. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้นิพนธ์ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
 5. ผู้นิพนธ์จะต้องปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ หากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์สามารถชี้แจงให้บรรณาธิการพิจารณาอีกครั้งทั้งนี้ การตัดสินใจของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

---------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้นิพนธ์ด้วย

* เริ่มนับเวลาตั้งแต่บทความผ่านเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

---------------------------------------------------------------------

บทบรรณาธิการ (Editorial)

Policy

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่กรอกไว้ในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้โดยเฉพาะ และจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือเพื่อบุคคลภายนอก