กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy