แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ผู้แต่ง

  • บันลือ เครือโชติกุล นักวิจัยอิสระ
  • เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ภาวัช รุจาฉันท์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • วัชรพล บุษมงคล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ผู้ประกอบการ

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากการวิจัยนี้เป็นการศึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเขตภาคกลางจำนวน271รายโดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.715 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.91 สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2 = 21.14, df = 16, c2/df = 1.32, P-value = 0.714, RMR = 0.160, GFI = 1.000, RMSEA = 0.045 และ CFI = 0.987) และพบว่า นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับวิกฤตได้ และนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการและรองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)