ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (2022): กันยายน - ตุลาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (2022): กันยายน - ตุลาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-10-07

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)

บทความวิชาการ (Academic Articles)