เสรีภาพในการรวมตัว

ผู้แต่ง

  • ภานุวัฒน์ คงสม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คำสำคัญ:

เสรีภาพ, สิทธิในการชุมนุม , ผิดกฎหมาย

บทคัดย่อ

         บทความนี้มุ่งสำรวจ ปัญหาของ “เสรีภาพในการชุมนุมในแง่ของการใช้ถ้อยคำแล้ว“เสรีภาพในการชุมนุม” (Meeting) ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “เสรีภาพในการรวมตัวกัน” ซึ่งมีข้อความคิดและหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมถึงเสรีภาพประเภทอื่นๆ ของเสรีภาพในการรวมตัวกันด้วย ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจหลักการของเสรีภาพในการชุมนุมได้ชัดเจนขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อความคิด หลักการ ความเป็นมา และประเภทต่างๆของ “เสรีภาพในการรวมตัวกัน” ก่อน  อันเป็นเนื้อหาสำคัญในการทำความเข้าใจในเรื่องเสรีภาพในการชุมนุม ในลำดับถัดไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-06

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)