นโยบายแรงงานข้ามชาติกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน: กรณีศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ดุสิต คำทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • สันติ คำทองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

นโยบายแรงงานข้ามชาติ, ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน, แรงงานข้ามชาติ

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานโยบายแรงงานข้ามชาติในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติ    ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 21 คน และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า 1) นโยบายแรงงานข้ามชาติในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.1) พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 1.2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 1.3) นโยบายแรงงานข้ามชาติ 2) สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 2.1) การขาดแคลนแรงงาน 2.2) ข้อจำกัดด้านการเข้าเมือง 2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการตรวจร่างกายที่เพิ่มขึ้น 2.4) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเข้าเมือง 2.5) ลักษณะงานบางประเภทที่แรงงานไทยไม่ยอมทำ 2.6) การแข่งขันดึงแรงงานข้ามชาติ 2.7) แรงงานข้ามชาติในปัจจุบัน 2.8) การขาดแคลนแรงงานข้ามชาติ และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 3.1) การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ 3.2) การขออนุญาตนำเข้าแรงงานข้ามชาติ 3.3) การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 3.4) การหาสถานที่กักตัว 3.5) มาตรการลดต้นทุนเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ 3.6) แนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)