การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนของครอบครัวกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ปัญญฑัต นวฤทธิศวิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • สัณฐาน ชยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

เศรษฐกิจพอเพียง, การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, ครอบครัวกำลังพล

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบและ 3. เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรีจำนวน 2 คน กำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 คน และตัวแทนครอบครัวกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 22 คนใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่งสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การตีความหรือการแปลความจากบทสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า

        1) การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน พบว่า ครอบครัวกำลังพลต้องดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ รู้จักประมาณตนเอง ตั้งอยู่บนความมีเหตุผลมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การมีความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ สามารนำมาวางแผนในการดำเนินชีวิต ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญคือลดการบริโภคนิยม ลดกระแสค่านิยมใหม่ ปัญหาหนี้เกิดจากจำนวนสมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหาจากการขยับฐานะทางสังคม และจากกลุ่มเพื่อนต่าง ๆ เช่น การพบปะสังสรรค์ การมีหน้าตาทางสังคม การสนับสนุนกันเองในกลุ่มเพื่อน 3) แนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ในจังหวัดนนทบุรี พบว่าครอบครัวกำลังพลนำหลักความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น ตามกำลังที่ตนมี งบประมาณที่จำกัด การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)