ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานของบุคลากร ในเทศบาลนครในจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • ธัญพิชชา สามารถ -

คำสำคัญ:

ประสิทธิผลในการทำงาน , เทศบาลนคร , ชลบุรี

บทคัดย่อ

        บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรเทศบาลนครจังหวัดชลบุรี  2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในเทศบาลนคร จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าสถิติ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)

        ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)ระดับประสิทธิผลในการทำงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 2) การทดสอบปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิพลในการทำงานของบุคลากรในเทศบาลนคร ด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 40.88 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 28 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( /df) เท่ากับ 1.46  ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ .055 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ .998  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ .96 ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ .99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เท่ากับ .028 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากับ .03 ตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การ ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลในการทำงานได้ร้อยละ 46

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-20

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)