ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมยุทธการทหารบก

ผู้แต่ง

  • Chonthicha Kumbang -
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน , ปัจจัยสำคัญ , กรมยุทธการทหารบก

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมยุทธการทหารบก ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมยุทธการทหารบก โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมยุทธการทหารบก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการ จำนวน 165 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test, F-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( = 3.97) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด พบว่า ด้านผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.22) ความก้าวหน้าในงาน มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.10) และองค์การและการจัดการ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 4.07) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สภาพการทำงาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 3.54) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ด้านชั้นยศ ด้านประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี่ยของข้าราชการ กรมยุทธการทหารบก มีระดับความคิดเห็นต่อความสำเร็จ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และด้านแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)