คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลัก ที่ต้องการในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผู้แต่ง

  • นงเยาว์ จะมะลี มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
  • วัลลภ พิริยวรรธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

คุณลักษณะ, เชาวน์อารมณ์ (EQ), คุณลักษณะ, กำลังแรงงาน, อุตสาหกรรม 5 ประเภทหลัก

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของกำลังแรงงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลัก
ที่ต้องการในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกำลังแรงงานในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักที่ต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ด
2) เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานที่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักของสถานประกอบการ
ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากอุตสาหกรรม 5 ประเภทหลักในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หัวหน้างาน จำนวน 9 ท่าน และกลุ่มที่สองคือพนักงานจำนวน 8 ท่าน
รวมทั้งสิ้น 17 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการรวมรวมข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นนำมาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะแรงงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร สามารถสรุปได้ว่า 1) มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการทำงาน แต่ถ้าองค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความพยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ รวมทั้งสามารถเข้ามาช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ภายนอกบริษัท รวมทั้งเทคโนโลยีและความเจริญต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์กรต้องการพนักงานที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 3) มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ องค์กรปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันที่สูงมาก ต่างฝ่ายต่างก็พยายามชิงความได้เปรียบในธุรกิจ
โดยการคิดอะไรใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอ 4) สื่อความได้ดีเทคโนโลยีทำให้คนเราสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างไร้พรมแดน แต่ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องสื่อความกับคนอื่นรู้เรื่อง จะต้องมีทักษะในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง 5) มีใจรักที่จะทำงานและต้องการประสบความสำเร็จ องค์กรส่วนใหญ่ ต้องการพนักงานที่มีความรักที่จะทำงาน รักที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)