ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินคดีของผู้พิพากษาทางอาชญา: มุมมองของนักศึกษาในกรุงพนมเปญ

ผู้แต่ง

  • Sreynoch Lanh Burapha University
  • ปิยะ นาควัชระ

คำสำคัญ:

การตัดสินคดีของผู้พิพากษา, คดีอาชญา

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงพนมเปญรวมถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินคดีอาญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ Build Bright University, Royal University of Phnom Penh and University of Cambodia จำนวน 391 คน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (IOC) ถูกนำมาใช้เพื่อให้คะแนนแบบสอบถาม และตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้อัลฟ่าของค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค รวมถึงการใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าความรู้ในเรื่องกฎหมายของผู้พิพากษา มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการพิจารณาคดีอาญา ในขณะที่ความคิดเห็นของประชาชน การเมือง และการทุจริตไม่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาคดีอาญา แสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายและการรับรู้ของผู้พิพากษาสามารถเชื่อถือได้ ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลการวิจัยสามารถเสนอแนะว่าระบบกฎหมายควรทันสมัยและตรงต่อความต้องการทั่วไป ความรู้ระบบศาลและตุลาการควรรวมไว้ในระบบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายควรทำการโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปรับทราบมากขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)