การศึกษาการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กร ของวิทยาลัยการทัพบก

ผู้แต่ง

  • Sukum Chinnasot -
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, ระบบสารสนเทศ, การพัฒนาองค์กร

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก และ 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยเลือกจากผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวกับการจัดการด้านระบบสารสนเทศ โดยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ หัวหน้าประจำหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน จำนวน 12 คน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานการ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน และทำการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ด้วยการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็นที่เก็บรวบรวมมาได้จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า

           1) การจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก พบว่า มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งที่มีข้อมูลที่หลากหลายจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การสร้างความรู้โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ การนำความรู้ แนวคิดทฤษฎี ประสบการณ์ที่มีมาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ มีการบริหารจัดการข้อมูล การวางแผน การสืบค้นข้อมูล และการจัดการเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ E-mail การสร้างเว็บสื่อสารสำหรับองค์กรและนักศึกษา และการสร้างเว็บของหน่วยงานชื่อว่า “ระบบเวียนทราบ” เพื่อจัดเก็บข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้มีการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศ กระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการอบรมบุคลากรอยู่เสมอ การนำความรู้ไปใช้โดยใช้ระบบสาระสนเทศเป็นเครื่องมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติในการปฏิบัติงานโดยการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศภายในองค์กรมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลการติดตามการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศ และความก้าวหน้าขององค์กร มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารที่ทันสมัย มีการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์เครืองใช้ภายในองค์กรอยู่เสมอเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

          2) แนวทางการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์กรของวิทยาลัยการทัพบก พบว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการพัฒนาการวางแผน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทั้งระบบออนไลน์และในห้องเรียน ต้องพัฒนาคน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตัวเองทำให้งานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)