แนวทางการบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ผู้แต่ง

  • Suwisa Khumfueng -
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การบริหารระบบราชการ , ระบบราชการ 4.0 , แนวทางการบริหารงาน

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อศึกษาการบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 และ 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการเจาะจงเลือกบุคคล รวมทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่ มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบราชการจำนวน 5 คน และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานจำนวน 12 คน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า

          การบริหารระบบราชการภายใต้ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
ผลการศึกษา พบว่า การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมเป็นสภาวะที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและสนับสนุนทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น พร้อมทำให้เกิดการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรโดยเริ่มจากการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์อุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถติดต่อกันได้แบบทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)