การนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติในพื้นที่เขตดอนเมือง

ผู้แต่ง

  • Panyawath Rabeabpho -
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • อัฏพร คงสุภาพศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

เราทำความดีด้วยหัวใจ, กระบวนการ, การประสานงาน และความร่วมมือ, ผลของการทำความดี

บทคัดย่อ

         สำหรับการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ 1. เพื่อศึกษาปัญหาการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการ การประสานงาน และความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติ และ 3. เพื่อศึกษาผลของการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญในเขตพื้นที่ดอนเมือง จำนวน 20 คน  แบ่งเป็นทหาร จำนวน 5 นาย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต จำนวน 5 คน ครู จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค ดอนเมือง กองควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 5 คน ใช้การวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยแบบพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาปัญหาการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักในการเริ่มทำความดีต้องเริ่มจากสร้างจิตสาธารณะตั้งแต่การฝึกอบรมในวัยเด็กและควรพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุ่น และจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ โดยอาศัยการสั่งสอน ฝึกฝน จากบุคคล สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทำให้สังคมเข้มแข็งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการมีพลเมืองตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและการรวมกลุ่ม ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทำให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพรับรู้สิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 2) การศึกษากระบวนการ การประสานงาน และความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า สามารถทำได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ โดยนำองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนตนเอง มุ่งให้เห็นความคิดและความรู้สึกของตนเองเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งการกำหนดแนวทางสำหรับพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีจิตอาสาต่อไป   3) ผลของการนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติพบว่า มีผลต่อตนเองและสังคม กล่าวคือ ทำให้ตัวเองมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้ทำความดีหรือบำเพ็ญประโยชน์ และผลต่อสังคมเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความสงบสุขและความสามัคคีให้กับสังคม เป็นการสร้างความตระหนักรักษ์แวดล้อม และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)