กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของหน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy