กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ภาคธุรกิจบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy