ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ภาคธุรกิจบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ณัฎฐณิชา รักษาวงศ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • สถาปนิก อัจจิมากุล นักวิจัยอิสระ
  • สุไอดา วงศ์อนวัช นักวิจัยอิสระ
  • มธุริน รุจาฉันท์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ศักยภาพธุรกิจ SMEs, ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีอิทธิต่อศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคธุรกิจบริการในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีอิทธิต่อศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคธุรกิจบริการในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคธุรกิจบริการในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 240 ราย โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.784 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.945 ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคธุรกิจบริการในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินมากที่สุดคือ ความเสี่ยงของความผันผวนทางเศรษฐกิจ ( = 4.513, S.D.= 0.634) รองลงมาคือ ความเสี่ยงของความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ( = 4.492, S.D.= 0.714) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.233, S.D.= 0.826) และน้อยที่สุดคือ ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่น ( = 4.204, S.D.= 0.810) ตามลำดับ และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วยค่า c2 เท่ากับ 176.489, df เท่ากับ 101, ค่า c2/df เท่ากับ 1.7474, ค่า p-value เท่ากับ 0.065, ค่า RMSEA เท่ากับ 0.034, ค่า SRMR เท่ากับ 0.029, ค่า GFI เท่ากับ 0.990, และค่า AGFI เท่ากับ 0.993 หมายความว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-17

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)