ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2023): กรกฎาคม - สิงหาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2023): กรกฎาคม - สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-09-10

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)