ปัญหาและความต้องการ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชมแออัดปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • องค์อร สงวนญาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ประกฤติ พูลพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ปัญหาและความต้องการ, สาธารณสุข, เขตเมือง, ชุมชนแออัด

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาลักษณะที่อยู่อาศัยทางสังคมของชุมชนปู่เจ้าเจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขของประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 202 คน โดยคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบตรงตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าเกิน 0.5 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ในชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบระบายน้ำ เช่น น้ำท่วม น้ำขัง มีปัญหาน้ำเน่าเสีย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากของเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มีปัญหาเรื่องขยะ เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่และมีถังขยะไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในชุมชน และ 2) ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)