ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ณิชานาฎ บรรจงจิตร นักวิจัยอิสระ
  • อาณดา วณิชทักษ์ นักวิจัยอิสระ
  • พรพงษ์ ปอประพันธ์ นักวิจัยอิสระ
  • กาญจนารถ แก้วทิพย์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเสี่ยง, ยาเสพติด, เยาวชน

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 7-24 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 120 ตัวอย่าง โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบสะดวก ได้ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.783 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.884 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ c2 เท่ากับ 22.714, df เท่ากับ 27, ค่า c2/df เท่ากับ 0.841, ค่า p-value เท่ากับ 0.065, ค่า RMSEA เท่ากับ 0.014 ค่า GFI เท่ากับ 0.999 และ ค่า AGFI เท่ากับ 0.993 ซึ่งแปลผลได้ว่าค่าทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล และค่า R2 เท่ากับ 0.583 แปลผลได้ว่าตัวแปรทุกตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 58.30 และ (2) ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.821 และพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่านปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.764 ขณะที่ตัวแปรแฝงคือ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.463

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)