ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • สุไอดา วงศ์อนวัช นักวิจัยอิสระ
  • สถาปนิก อัจจิมากุล นักวิจัยอิสระ
  • เตวิช พฤกษ์ปิติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • มธุริน รุจาฉันท์ นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

การรับรู้, ทัศนคติ, การตัดสินใจ, เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

บทคัดย่อ

         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคู่สมรส ในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวไม่อยู่บ้านจะต้องเลือกสมาชิกที่เป็นตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน และต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีจำนวน 400 ครัวเรือน โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.829 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.973 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมาก ( = 4.192, S.D.= 0.500) มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.131, S.D.= 0.597) และมีการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.822, S.D.= 0.636) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)