ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สถาปนิก อัจจิมากุล นักวิจัยอิสระ
  • สุไอดา วงศ์อนวัช นักวิจัยอิสระ
  • ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ นักวิจัยอิสระ
  • สุวิน ศรีเมือง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ความมั่นคงทางการเงิน, เทคนิคการบัญชีบริหาร, การบริหารสินทรัพย์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ หรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย จำนวน 302 สหกรณ์ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.758 และผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เท่ากับ 0.892 ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม การบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.355, S.D. = 0.623) โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเทคนิคการบัญชีบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.351, S.D. = 0.364) และความมั่นคงทางการเงิน อยู่ในระดับมาก ( = 3.948, S.D. = 0.281) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยความมั่นคงทางการเงิน คือ ด้านความเข้มแข็งของเงินทุนมีอิทธิพลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยด้านการบริหารเงินทุนและด้านการบริหารกำไรสุทธิที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-17

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)