รูปแบบการบริหารจัดการคดีทางการแพทย์ของประเทศไทย ด้วยสหวิทยาการและหลักวิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

คดีทางการแพทย์, 9 กล่องกระบวนการสู่ผลสัมฤทธิ์, คดีผู้บริโภค

บทคัดย่อ

ความไม่สอดคล้องกันของระบบกฎหมาย และระบบการทำงานเชิงวิชาชีพเป็นปัญหาในคดีทางการแพทย์ แม้จะมีสถิติการร้องเรียนไม่สูง แต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานวิชาชีพและความท้าทายในนโยบายสาธารณะ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประมวลข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อสังเกตทางสังคม ผ่านเครื่องมือวิจัยสหวิทยาการ 9 กล่องกระบวนการสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อศึกษาสถานการณ์คดีทางการแพทย์และสังเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายในการบริหารจัดการคดีทางการแพทย์ของประเทศไทยด้วยสหวิทยาการและหลักวิชาชีพ ผลการศึกษาพบทางเลือก คือ 1) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 3) ยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองบริการสาธารณสุขและวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... และ 4) ทางเลือกอื่น ๆ  มีข้อเสนอแนะในการจัดการโดยมีผู้ต้องรับผิดและผู้ร่วมรับผิด  มีการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อเยียวยาจากเงินสมทบของรัฐ สถานพยาบาลเอกชน และสภาวิชาชีพ เยียวยาแทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การจะปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมในคดีทางการแพทย์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญของระบบการสาธารณสุขของชาติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-30

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)