การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคม สำหรับลูกจ้างส่วนราชการตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ผ่านตัวแบบ 9 กล่องกระบวนการสู่ผลสัมฤทธิ์

ผู้แต่ง

  • ราเชน อิ่มใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • หทัยกาญจน์ ทวีทอง สถาบันรัชต์ภาคย์

คำสำคัญ:

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคม, ลูกจ้างส่วนราชการ, สัญญาจ้างเหมาบริการ, ตัวแบบ 9 กล่องกระบวนการสู่ผลสัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคมสำหรับลูกจ้างส่วนราชการตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ผ่านตัวแบบ 9 กล่องกระบวนการสู่ผลสัมฤทธิ์  มุ่งประสงค์ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวนโยบายภาครัฐของส่วนราชการในสัญญาจ้างเหมาบริการ  ซึ่งรัฐควรปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาพแท้จริงของการจ้างตามหลักกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด นำไปสู่การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์ทางสังคมและสวัสดิการสังคม โดยบทความนี้ ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ปรากฏขึ้นจริง และเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคม ทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดการแก้ปัญหา ด้วยเครื่องมือวิจัยสหวิทยาการ 9 กล่องกระบวนการสัมฤทธิ์ ให้ลูกจ้างส่วนราชการตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคม เสมอภาคเท่าเทียม  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-16

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)