ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • วรรัตน์ ตุลยานันต์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ลาวัลย์ ต้นสกุลรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ศิริพร สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

ความผูกพัน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, อุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในงาน ค่านิยมในงาน และความพึงพอใจในงาน ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแรงจูงใจในงาน ค่านิยมในงาน และความพึงพอใจในงาน ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้อัตราส่วน 20 เท่าของจำนวนพารามิเตอร์ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)

          ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านแรงจูงใจในงาน ค่านิยมในงาน และความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ( = 4.46) ทั้งนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ แรงจูงใจในงาน ( = 4.46) ความพึงพอใจในงาน ( = 4.44) และค่านิยมในงาน ( = 4.44) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.31-0.88 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดลแรงจูงใจในงาน ค่านิยมในงาน และความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค่าดัชนีความสอดคล้องค่า Chi-square = 13.624, Chi-square/df = 0.487, p-value = 0.990, GFI = 0.996, AGFI = 0.980, CFI = 1.000, RMR = 0.007, RMSEA = 0.00 มีความเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)