Return to Article Details การศึกษากระบวนการผ้าย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้าว้าดิบเป็นสารช่วยติด Download Download PDF