Return to Article Details Vol. 11 No. 1 (2020): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 Download Download PDF