กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทหารกับรูปแบบการสร้างความสงบในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF