กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักธรรมคำสอนที่ส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปกรรมในพุทธศาสนาของนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน : กรณีศึกษาวัดถ้ำอชันต้า รัฐมหารัชฏะ ประเทศอินเดีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy