Focus and Scope

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา 2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษา สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์-จิตวิทยา/เทคโนโลยี/ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Peer Review Process

บทความจะต้องผ่านการพิจารณายอมรับให้ตีพิมพ์ได้จากกองบรรณาธิการของวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต โดยได้รับการตรวจอ่านและประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าของบทความอย่างน้อย 2 ท่าน และเจ้าของบทความต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณากองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน

เกณฑ์การพิจารณาการลงตีพิมพ์ คือ มีคะแนนประเมินรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรือมีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเห็นควรให้ลงตีพิมพ์โดยให้แก้ไขในประเด็นที่เสนอแนะ

Publication Frequency

กำหนดออกวารสาร

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยบรรณาธิการในยุคบุกเบิกคนแรกคือ รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ และได้ตั้งชื่อวารสารว่า “วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต” มีกำหนดเผยแพร่ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม-มกราคม ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม และฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน-กันยายน กองบรรณาธิการได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารมาโดยตลอด จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2558 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิตได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งกองบรรณาธิการได้ปรับรอบการตีพิมพ์บทความให้ตรงกับรอบประเมินของ TCI โดยปรับกำหนดการออกวารสารใหม่ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 16 เป็นต้นไป ขณะนี้ (1 กรกฎาคม 2559) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ได้เดินทางมาสู่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 โดยมี บรรณาธิการคนปัจจุบันคือ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป