บรรณาธิการ

สมสุดา เรตสันเทียะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

dendungdee srisura, สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต

สมสุดา เรตสันเทียะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

coordinate somrutai prasanpim, BUAJEAD, Thailand