การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

อรนุช ภูมิเหล่าแจ้ง
นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาแนวทาง และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงงานของครูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้มีจำนวน 5 คน กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติ การและการนิเทศภายในเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกการนิเทศ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคในการตรวจสอบ ข้อมูลแบบสามเสา้ (Triangulation Technique) แล้วนำเสนอผลการวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยให้ครู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มขึ้น โดยการใช้กลยุทธ์จะแบ่งออกเป็น 2 วงรอบ ในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน และในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศ

 

The Development of Teachers in Occupying Project – Based Learning Activities at Fadaetsoongyangwittayakhan School Kamalasai District, Kalasin Province

This study is to analyze problems, strategies and results of develop organizing project-based learning activities. The research group consisted of 5 teachers from Fadaetsoongyangwittayakhan School, Kamalasai Distract, Kalasin Province. The strategies were practical conferences and supervision. In order to conduct this study, 5 research instruments were utilized, such as, paper tests, interview forms, evaluation of lesson plans of learning activities and supervision records. The information, then, was checked with the triangulation technique. Finally, the data was presented quantitatively and qualitatively.

The findings showed that the strategies of organizing project-based activities of the teachers at Fadaetsoongyangwittayakhan School increased due to the strategies. In this study, the strategies were used; 1) Spiral 1 in practical conferences and supervision and 2) Spiral 2 was supervision.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)