ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

Main Article Content

นิภาพร บัวชม
เกริกไกร แก้วล้วน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสหวิทยาเขตที่ 6 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ ครูต่อระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ จำแนกตาม อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้กลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบกับตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan จำนวน 239 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ ให้เลือกตอบ 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า F-test และการทดสอบความ แตกต่างรายคู่ตามวิธี Scheffe´

ผลการวิจัยพบว่า

1. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความต้องการความปลอดภัยความมั่นคง และด้านความต้องการความสำเร็จในชีวิตอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน ด้านความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ และด้านความต้องการการยกย่อง อยู่ในระดับปานกลาง

2. การเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พบว่า

2.1 ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ จำแนกตามอายุ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมมีระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

2.4 ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. จากผลการสังเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีนโยบายเกี่ยวกับค่า ตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการให้ชัดเจน และยึดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควรมีโบนัสให้กับข้าราชการครู ควรจัดบ้านพักครูให้เพียงพอกับจำนวนครูที่มีความจำเป็นควรมีสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อนครูที่ประสบปัญหา ผู้บริหารควรสนับสนุนให้โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมงานวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม เป็นประจำทุกปี และเพื่อเปิดโอกาสให้กับข้าราชการครูทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการมีภาวะผู้นำโรงเรียนควรมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูที่เสียสละในการปฏิบัติงาน ผู้อุทิศตนให้กับนักเรียน ควรส่งเสริมให้คณะครูได้เข้าร่วมการประกวด และแข่งขันในการพัฒนาวิชาชีพครู ครูได้รับการพัฒนาจากการศึกษาต่อจนจบการศึกษาแล้วควร แสดงความยินดีและยกย่อง

 

Working Morale in United Campus 6 under the Jurisdiction of the Office of Provincial Secondary Education Service Area 29

The purposes of this research were to study working morale in the united Campus 6 under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area 29 and to compare the teachers’ opinions towards their morale levels in work performance based on their age, position, educational background, and work experience. The samples of the study consisted of chosen 239 teachers government based on Krejcie and Morgan’s criteria. The instrument for data collection was a five-scale rating questionnaire on morale in work performance consisting of 30 items with the reliability value of .81. The data were statistically analyzed by using percentage, mean, standard deviation, F-test and the test of Scheffe’

The research findings were as follows:

1. Working morale as a whole was at a moderate level. If taken individual aspects into consideration, their morale in work performance was at the high level on work security requirements and life success requirements. However, particular aspects hamely were at the moderate level. Elementary requirements, acquaintance or acceptance requirements and praise requirements.

2. A comparison of the working morale revealed as follows:

2.1 The teacher government officials with different ages had significantly different morale in work performance as a whole at the critical level .05.

2.2 The government teachers with different positions had significantly different morale in work performance as a whole at the critical level .05.

2.3 The government teachers with different educational backgrounds did not have significantly different morale in work performance as a whole. On Individual aspect; elementary requirements, the morale was significantly different at the critical level 0.05.

2.4 The government teachers with different work experiences had significantly different morale in work performance as a whole at the critical level .05.

3. Based on synthesizing the opinions and suggestions on the morale in work performance of government teachers for the elementary requirements, it was found that there should be the certain policy about paying the allowance for performing the official affairs. There should be safe and sufficient houses or residences corresponding with the amount of the teachers. There should be some funds for helping teachers who encounter the flood or fire problems, get violent health problems, etc. The school directors should continuously support the students to participate in academic competitions, sport competitions, the scientific week which were held by several organizations. There should be special activities between students and teachers who will move to other schools so that they will get good relationship and memory. The head of each school section should be changed every two year so that every teacher will have an opportunity to be the leader to develop school affairs. Teachers should be promoted to be the teacher professional contestants for several projects teachers, etc. When the teachers receive any prizes, they should be congratulated. Also, teachers should have equal chances to participate in those projects. Moreover, after graduating in higher education, teachers should be praised and received congratulations on the important days, namely, Mother’s Day, Father’s Day, etc.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)