นิยามปฏิบัติการและการประเมินความสอดคล้อง

Main Article Content

สมาน อัศวภูมิ

Abstract

นิยามปฏิบัติการศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเสมือนความคมชัดของเลนส์กล้องถ่ายภาพ ถ้าเลนส์มีคุณภาพก็จะได้ภาพถ่ายมีคุณภาพด้วย ส่วนคุณภาพของการวิจัยขึ้นอยู่กับความคมชัด ของนิยามปฏิบัติการว่า ครอบคลุมตัวแปรที่วิจัย หรือไม่ เขียนให้ชัดเจนเพียงใด ดังนั้นผู้วิจัยต้อง ทำความเข้าใจและประโยชน์ของนิยามปฏิบัติ การในการวิจัยโดยเฉพาะจะทำให้ผู้วิจัยเขียน ข้อคำถามในการวิจัยได้ดี และตอบโจทย์การวิจัย มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผลการวิจัยออกมา ก็จะมีฐานทฤษฎีรองรับ เป็นประโยชน์ในการสรุป ผลการวิจัย อภิปรายผล และการนำผลการวิจัย ไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อนำเสนอ แนวคิดและวิธีการในการนิยามปฏิบัติการที่ดี และแนวทางในการหาความตรงเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือการวิจัย

 

Operational definitions of technical terms are similar to cameras’ lens. The more quality of lens focus, the better quality of the pictures. While the quality of researches depends on operational definitions whether they cover all the variables understudied and clearly defined. Researchers should understand and make use of the operational definitions, especially in writing a good research questionnaire, and reassuring the research results related to research problem. Moreover, the research results are theoretical based, which leads to better research conclusion, discussion, and application. The objectives of this article are to conceptualize operational definitions and validate content validity of research tools.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)