การพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อธิคุณ สินธนาปัญญา
อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
ราชันย์ บุญธิมา
วีระ สุภากิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 651 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสำหรับครู มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .802 ถึง .925

ผลจากการวิจัยพบว่า

1. ความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในตัวแปรแฝงของแบบจำลอง การวิจัยเป็น องค์ประกอบของตัวแปรแฝง สอดคล้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง และปัจจัยที่ส่งผล ทางตรงต่อความสุขในการทางานของครูพบว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่ ค่าตอบแทน คุณลักษณะงาน และสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสุขในการทางาน ของครูพบว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านคุณลักษณะงาน และสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคลไปยังความสุขในการทำงานของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สภาพแวดล้อมการทำงาน ส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านคุณลักษณะงานและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไปยังความสุขในการทำงานของครูอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะงานส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไปยัง ความสุขในการทางานของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจำลองเชิงทฤษฎีพบว่าโครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ทำการพัฒนามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยทั้งหมด สามารถอธิบายความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 90

 

The Development of Causal Structural Relationship of Factors Affecting to the Happiness at Work of Teachers under the Bangkok Metropolitan Administration Schools

The objectives of study were: 1) to study the level of happiness at work of teachers under the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Schools. 2) to develop a theoretical model of factors affecting to the happiness at work of Teachers under BMA’s Schools and, 3) to investigate the correspondence between the developed theoretical model and empirical data. The population of this study consisted of 651 teacher were selected from by teachers under BMA’s Schools proportional Multi-stage Sampling random sampling. The research instrument collected empirical data was 5 point rating scale questionnaires. The alpha reliability of instrument ranged from .802 to .925.

The result of the study were as follow

1. The highest level of happiness at work of teachers Under BMA’s Schools

2. The results of investigating the correspondence between the developed theoretical model and the empirical data confirmed that observables variables in each latent construct of theoretical model were consistent with results of Second-order Factor Analysis. and Three factors had direct affecting to the happiness at work of Teachers under BMA’s Schools consists of 3 aspects by 1) wage, 2) Interpersonal Relationship, and 3) Job Characteristics that were at .01 level of significance. Moreover, found three factors had indirect to the happiness at work consists of 3 aspects by 1) Leadership of Administrator through Job Characteristics and Interpersonal Relationship 2) Environment of Workplace through Job Characteristics and Interpersonal Relationship and 3) Job Characteristics through Interpersonal Relationship at .01 level of significance

3. The results of analyzing the correspondence between the developed theoretical model and the empirical data revealed that the development of causal structural relationship of factors affecting to the happiness at work of Teachers Under BMA’s Schools were consistent with the empirical data. In all factors can be described the happiness at work of Teachers Under BMA’s Schools approximately 90 percent

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)