ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจาปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2555-2556

Main Article Content

กาสี เมกจอน
สมาน อัศวภูมิ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยครูปากเซ แขวง จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ จำแนกตามเพศ และสาขาวิชาเรียน ที่แตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักศึกษาอนุปริญญาตรีที่ศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ แขวง จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2555-2556 มีจำนวน ทั้งหมด 331 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสาขาวิชาที่เรียน

เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ การจัดการของวิทยาลัยครูปากเซ ใน 5 ด้านคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการสร้างความมั่นใจ ด้านรูปลักษณ์ ทางกายภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคิดของ Likert จานวน 54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ . 94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสองอันดับแรกเรียงตามลำดับคือ ด้านความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือด้านความมั่นใจ และด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และส่วนที่พึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆคือด้านการตอบสนอง

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำแนกตามเพศพบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันและ ตามสาขาวิชาที่เรียนทั้งภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Students’ Satisfaction towards the Educational Management at Pakse Teacher Training College Lao People Democratic Republic in Academic year of 2555-2556

The purpose of this research were to study levels of students’ satisfaction towards the educational management at Pakse Teacher Training College, Lao people’s Democratic Republic and to compare students' satisfaction towards educational management classified by sex and subject majors. The sample consisted of 331 students who registered in semester one of academic year of 2555 to 2556 at higher diploma degree at Pakse Teacher Training College, champasak province, Lao people’s Democratic Republic, selected by Stratified Random Sampling using subject majors and as stratum. The tool was a five sale Likert type questionnaire in five aspects, with included reliability, Assurance, tangibility, Empathy, and responsiveness, total of 54 items with reliability of .94. The statistics used to analyze the data were frequency, mean, deviation, t-test, and F-test.

The findings were as follows :

1. The students’ satisfaction to the educational management at Pakse Teacher Training College, Lao people’s Democratic Republic as a whole was at high level . The first two highest ranks were reliability, and assurance and tangibility, and the lowest rank was responsiveness

2. The comparison of students’ satisfaction towards educational management classified bysex revealed no significance and subject majors were differences with statistical significance at .05 level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)