การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พิรญาณ์ จุ้ยเจริญ
พงษ์ธร สิงห์พันธ์
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและระดับการศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน โดยกำหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 214 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 62 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 11 ข้อ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู มีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คือ สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะประจำสายงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เกี่ยวกับสภาพ ปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า

2.1 ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ ปัญหาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามตาแหน่ง พบว่า ทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน ไม่แตกต่างกัน

2.2 ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามประสบการณ์ ในการทำงาน พบว่า สมรรถนะหลักมีความแตกต่างกัน และสมรรถนะประจำสายงาน ไม่แตกต่างกัน

2.3 ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามระดับการศึกษา สภาพปัจจุบันในการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู พิจารณาสมรรถนะสายงานหลัก และสมรรถนะประจำ สายงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู พิจารณาสมรรถนะ สายงานหลัก และสมรรถนะประจำสายงาน พบว่า แตกต่างกัน

3. ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในแต่ละด้านดังนี้

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักครู ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครูควรทำงานอย่างมุ่งมั่น มีเป้าหมาย กำหนดเวลาในการทำที่แน่นอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หรือเทคนิค ต่างๆ มาใช้ในการสอน ต้นสังกัดให้การสนับสนุนในการจัดโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควรมีการวัดและ ประเมินผลเชิงประจักษ์ มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบ ด้านบริการที่ดี จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และจัดบริการให้กับ โรงเรียนในเขตบริการให้บริการอย่างสุดความสามารถและความเสมอภาค บริการด้วยใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อ ให้ทุน ในการศึกษา ส่งเสริมให้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม ประชุมกำหนดนโยบายและ แบ่งงานกันทำ จัดบุคลากรทางานด้วยความสมัครใจ จัดทีมงานให้เหมาะสม ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณครู จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ครูทุกคนต้องมีความสำนึกตลอดเวลาว่า เราทำงานที่ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลสำคัญของชาติ เป็นแม่พิมพ์ที่ดีต้องทำงานตามระเบียบกฎเกณฑ์ มีหลักธรรม หิริโอตตัปปะ

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ครูทุกคนควรมี แผนการสอนที่ตรงกับตัวชี้วัด หลักสูตร หรือถูกต้องตามมาตรฐานการเรียนและต้องมีเทคนิคการสอนที่ดีด้วย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เน้น การพัฒนาให้เต็ม ต้องให้ความรักความใส่ใจต่อนักเรียนทุกคนด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดูแลชั้นเรียน อย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากๆ จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรมครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อการพัฒนาผู้เรียน อบรมเพื่อวิจัย และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้ความรู้ความเข้าใจแกครู ผู้ทำวิจัย ให้เข้าใจกระบวนการทำวิจัยอย่างเหมาะสมถูกต้อง ครูทุกคนควรทำงานวิจัยจริงไม่ใช่ทำเพื่อผลงานตนเท่านั้น นำผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาใช้จริง ส่งเสริมให้ทำวิจัย อย่างต่อเนื่อง ด้านภาวะผู้นำของครู ให้ครูทุกคนมีโครงการในแผนปฏิบัติงานส่งเสริมให้ครูมีบทบาทการเป็นผู้นำ ตามคำสั่งแม่บทและพรรณนางาน ส่งเสริมให้ครูได้แสดงความเป็นผู้นำ ให้ครูมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมพัฒนา ภาวการณ์เป็นผู้นาอย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ตัวแทนชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้ชุมชนมีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจในกระบวนการ เรียนรู้ มีการประสานงานอย่างเหมาะสม ประชุมผู้ปกครองเป็นประจำทุกภาคเรียน

 

The present study Problems and competencies teachers under theUbon Ratchathani Provincial Administration.

This research aims to study the present. Problem of teacher competencies. Under administrative province. Compare the ideas in the development of teacher competencies under administrative province and to study the development of teacher competencies under question by the Provincial Administration work experience. And education level. The sample used in this research. The landscape of the random stratified proportionally. Determined by the size of the sample of finished Krejcie and Morgan the sample size of 214 people. Tools used for data collection was a questionnaire about current conditions. Problem of teacher competencies. Under administrative province. A 62 item scale questionnaire and interview guidelines for teacher competencies. Ubon Ratchathani Provincial Administration under Article 11 of which have been checked for consistency. Of content experts. And brought to trial. Both are believed to be equal to 0.98.

The research findings were as follows:

1. The present study. Problem of teacher competencies. Under administrative province. School administrators and teachers. Opine On current conditions. Problem of teacher competencies. Under administrative province and the core competencies of the line that was in the high level.

2. Performance comparison on school administrators and teachers. About the idea of developing teacher competencies under the administrative province.

2.1 On school administrators and teachers. About the status and development of teacher competencies. Under administrative province. By the position of the core competencies. And performance of the work. No difference.

2.2 On school administrators and teachers. About the status and development of teacher competencies. Under administrative province. By work experience. Considered the primary line that core competencies are different. And performance of the work. No difference.

2.3 On school administrators and teachers. About the status and development of teacher competencies.Under administrative province. By level of education. Current conditions in the development of teacher competencies. Performance considering the primary line. Performance of the work and found no difference. The issue of teacher competencies. Performance considering the primary line. And the capacity of the lines that are different.

3. The interview. School administrators and teachers. On the development of teacher competencies. Under administrative province. In each of the following.

The development of core teachers. The aim achievement. Teachers should strive to work with the goal of making the exact timing is always self-development. The new study. Or techniques. Used in teaching. Agency provides support to various projects. Continuously. Should be measured and empirical evaluation. A good planning system. Services that supply materials and services to schools in the services provided to the best ability. Equality and good relations with service mind. The development. Learn more continuous self-development. Promote staff education. Funding for the study. Encouraged to develop their own training. Working as a team. Meeting policy and division of labor. Personnel working with the voluntary Team work properly. Ethics and etiquette teacher. Projects or activities that promote moral and ethical teacher. All teachers must have a sense of time that we work great as a person of national significance. Mold is great to work according to the rules. The principles of conscience.

The development of the line performance. Design learning. All teachers should have a plan that meets the course or accurate indicators of the standard of learning and teaching techniques as well. The learner is essential. Developing learners develop children's achievement. Morality and ethics. The learner is essential. Projects promote ethical academic camps to promote moral development to full I have to give attention to all students, the management class. Classes care system. Students to participate in many activities. Environment that promotes learning. Training consulting teachers about the classroom atmosphere. The synthesis and analysis of research to the development of the students. Research and research training in order to fix the problem. Provide insight to teachers who do research to better understand the process of research appropriate to every teacher should not actually do research for their contributions only. The results of the research led to the development of practical use. Encourage continued research. Leadership of teachers. All teachers in the project implementation plan to promote teacher leadership roles as master and the qualifying event. Encourage teachers to show leadership. Teachers to participate in all leadership situations developed continuously. Building relationships and partnerships with the community to learning. Encourage the community to play a role in local education. The bishops have decided to participate in the learning process. Are coordinated appropriately. Parent meetings every semester.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)