สภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

Main Article Content

เมทนี แก้วอาษา
พงษ์ธร สิงห์พันธ์
สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

การวิจัยเรื่อง สภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จำนวน 670 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า F (F- test) ในกรณี ที่มีความแตกต่างกันจะทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มี สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน , การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา, การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ, ความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์, และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ และมาตรฐานที่มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน ทุกสถานการณ์, การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้ได้เกิดผลจริง, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน, ความร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน, การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มศักยภาพ, การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และการปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่มีเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา ที่แตกต่างกัน ในภาพรวมพบว่ามีสภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

 

Performance Conditions of the Teachers under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2

The research aimed to study and compare the performance conditions of the teachers under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2. The samples were the teachers totaling 670 from the schools under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 2. They were derived by a stratified random sampling. The research instrument was the questionnaire with a confidence value equivalent to .96. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and One way ANOVA. In case of difference found, Scheffe’s method was used.

The research findings were as follows.

1. An overall performance of the teachers in the study was moderate. considering each standard, it was found that the ones at a high level were a decision to undertake activities with consideration given to the expected outcomes for learners, search of information and utilization of it in development, a systematic report of the learners’ development, coopertion in the schools in a creative way, and a regular development of teaching and learning media. The standards at a moderate level were an apportunity for the learners in all situations, a development of a lesson for practical results, a creative cooperation, committement to develop learners’ potential, academic activities and a role model for the learners.

2. AS regards a comparison of the performance conditions of the teachers in the study, it was found that the subjects who were different in sex, working experiences and worked at the schools with different sizes had no different performance conditions.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)