ความเป็นเลิศและการจัดการความเลิศ

Main Article Content

สมาน อัศวภูมิ

Abstract

ความเป็นเลิศและการจัดการความเป็นเลิศเป็นความมุ่งมั่นที่องค์การต้องการกระทำและจะเป็น แต่มักจะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ไม่ค่อยจะทำอย่างจริงจังในทางปฏิบัติในบริบทการบริหารของไทย ประเด็น อาจจะไม่ใช่ว่าผู้บริหารและบุคลากรในองค์การไม่อยากทำ แต่อาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยชัดเจนในความหมาย และวิธีการที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศที่กล่าวถึงและอยากเป็นก็เป็นได้ บทความนี้จะพยามทำความเข้าใจและชี้ชวน ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การของตนเอง เพื่อมองเห็นจุดเริ่มต้น และแสงไฟแห่งความสำเร็จที่ปลายทางด้วย โดยจะเริ่มต้นจากการทบทวนนิยามความเป็นเลิศ และต่อด้วยหลัก คิดและแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินการต่อไป

 

Excellence and managing excellence are commitments that all organizations want and would like to become but merely in words rather than action among Thai management context. The fact might not be that managers and personnel do not want to do, but might have been that the concept of excellence is not settled down and means to achieve it is not fully understood. This article aims to persuade managers and personnel who would like to pursue excellence to see the starting point and achievement light in the end by reviewing some definitions and then principles and guidelines to build excellence as the starting point to begin with.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)