จริยธรรมเด็กและเยาวชนเหยื่อของปัญหาสังคม

Main Article Content

อธิคุณ สินธนาปัญญา

Abstract

สภาพปัญหาทางด้านจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งปัญหาทางด้านจริยธรรมนั้นจะแฝงตัวอยู่กับทุกกลุ่มอายุ และกลุ่มอาชีพ รวมถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาการขาดจริยธรรมและดูเหมือนกับว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การแก้ปัญหาจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะต้อง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยมีรัฐบาลเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นเจ้าภาพ ในการขับเคลื่อน แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง แบบเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนเพราะสาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหาของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นจากการขาดจริยธรรมของผู้ใหญ่รวมถึงคนในสังคมซึ่งเด็กและ เยาวชนจะเรียนรู้ซึมซับจากสิ่งรอบ ๆ ตัว ดังนั้น การแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรมของสังคมไทยควรเริ่มต้นจาก การเปลี่ยน ฐานคิดในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมแบบแยกส่วนเป็นแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จริยธรรมของเด็กและเยาวชน ไปพร้อม ๆ กับการเร่งแก้ปัญหาของผู้ใหญ่และคนในสังคมไทย

 

Ethical of Children and Youth Victims of Social Problems

An ethical problem in Thai society today is an important national issue that implicit in all age groups and occupations. Children and youth who are the future of the nation with the lack of ethics it seems as though it is becoming increasingly severe. Therefore, solving ethical problems of children and youth must be solved urgently. Solving problems in children and young people are necessary to gain cooperation from all sectors of society. Government must be a good role model and a host of going problems the only stimulus that will be taken to children and youth. The exact cause of the problems of children and youth arising from the lack of ethics of the adults and people in society. Children learn and absorb from what is around themselves. Therefore, the ethical problems of Thai society should start from a base change in thinking, problem solving and moral development of children and youth along with the accelerating problems of adults and people in society.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)