คุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

สิทธิชัย ดีล้น

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 410 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสรรถนะนักศึกษาที่มีความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. คุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

3. แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดอบรมสัมมนาด้านความรู้ความสามารถเพื่อการประกอบวิชาชีพ การจัดสวัสดิการเพิ่มเติม และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามลำดับ

 

Moral Affecting Competency of Student at Buriram Rajabhat University

This purposes of this research were 1) to study level of moral affecting competency of students at Buriram Rajabhat university 2) to search for the relation between moral and competency of student at Buriram Rajabhat university and 3) to seek for mean to develop moral affecting competency of students at Buriram Rajabhat university.Samples consisted of 410 students in academic year 2/2557 Buriram Rajabhat university selected by multi-stage Random Sampling. The instruments used in collecting data were a set of rating scale questionnaires about moral affecting competency of students at Buriram Rajabhat university. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Peason’s Product Moment Correlation and content analysis.

The finding indicated as follow :

1. The levels of moral and competency of students at Buriram Rajabhat University, were at the high level.

2. There was a moral affecting competency of students at Buriram Rajabhat university at the .01 level of significance.

3. The seek for mean to develop moral affecting competency of students at Buriram Rajabhat university : Support seminar knowledge and practices for professional, Higher of welfare and support to conserve natural resources and local culture.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)