การพัฒนาครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

Main Article Content

วิสุทธิ์ ราตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน 2) ศึกษาผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน บ้านท่าบ่อ โดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย 1 คน คณะครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 26 คน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 3 คน กลยุทธ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนิเทศโดยระบบพี่เลี้ยง โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmis และ Mc Taggart 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติการ 3) การสังเกตและ 4) การสะท้อน การปฏิบัติ จำนวน 2 วงรอบ ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2554 ถึงภาคเรียนที่ 1/2556

ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนาคณะครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน และไม่สามารถ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนได้ หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2554 ถึงภาคเรียนที่ 1/2555 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้าง วัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนได้ แต่ไม่ครบทุกคน และเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2555 ถึงภาคเรียนที่ 1/2556 พบว่า คณะครูเกือบทั้งหมดสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนได้ และมีความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

 

The Teacher Improvement in Taboa School on Teaching by The Process of Research Culture created in School

The purposes of this research were 1) to improved the teachers in Taboa school on teaching by the process of research culture created in school, 2) to studied the result of teachers’ improvement in Taboa school on teaching by the process of research culture created in school and 3) to evaluated the teachers’ satisfaction in Taboa school on teaching by the process of research culture created in school. The research team were 1 researcher, 26 teachers in Taboa school and 6 person for collected the other data. The research strategies were workshop, knowledge sharing and coaching and mentoring technique on Kemmis and Mc taggart’s operation research in 4 steps plan, action, observe and reflect in 2 spiral between the 2/2554 (B.E.) to the 1/2556 (B.E.) semester.

The research finding were as follow :

Before the improvement the most teachers lack of knowledge in teaching by the process of research culture created and cannot done the learning plan and taught by this mean. After the improvement in the first spiral during 2/2554 (B.E.) to 1/2555 (B.E.) semester the most teachers knew and can done the learning plan and taught by this mean. When the second spiral improvement finish after 1/2556 (B.E.) semester all teachers can done lesson plan and taught very well. Moreover all teachers satisfaction on the project in the high level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)