การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ปิลันธร ชินกร
สุรชา อมรพันธุ์
สุมาลี ชูกำแพง

Abstract

การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา วิชาภาษาไทย ตามเกณฑ์ 75/75 3) ศึกษาความสามารถการอ่านจับใจความ และการเขียนสื่อความ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ก่อนเรียนและหลังเรียน การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการ

โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่เป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 คน และนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน ซึ่งดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ 3 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา วิชาภาษาไทย จำนวน 8 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 2) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้วิจัย แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน ของผู้เรียน และแบบทดสอบท้ายวงรอบปฏิบัติการ 3) แบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความ ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบทดสอบความสามารถการเขียนสื่อความ เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอข้อมูล เชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพมีขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นนำเสนอเนื้อหาใหม่ 3) ขั้นสรุป ความคิดรวบยอดและฝึกทักษะ 4) ขั้นนำความรู้ไปใช้ และ 5) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งรายแผนและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการนำกระบวนการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนพบว่า นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามกิจกรรมที่กำหนด รวมทั้ง ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่แตกต่าง สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิด ความคิดรวบยอดในบทเรียนอย่างถูกต้อง สามารถอ่านจับใจความและเขียนสื่อความข้อมูลเหตุการณ์ ควบคู่กับ การฝึกและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายในสถานการณ์อื่นด้วยความเข้าใจ

2. การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียน พบว่า การจัดการเรียนรู้มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 76.83/77.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 โดยที่นักเรียนมีความสามารถการอ่านและ การเขียนในแต่ละวงรอบ ดังนี้ วงรอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการอ่านและการเขียนเท่ากับ 22.55 และ 22.60 วงรอบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการอ่านและการเขียนเท่ากับ 22.72 และ 23.08 และวงรอบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยการอ่านและการเขียน เท่ากับ 24.30 และ 24.72 ตามลำดับ

3. ผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความและการเขียนสื่อความ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนเรียนเท่ากับ 20.32 และหลังเรียน เท่ากับ 22.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00 และมีความสามารถด้านการเขียนสื่อความก่อนเรียนเท่ากับ 20.76 และ หลังเรียนเท่ากับ 23.92 คิดเป็นร้อยละ 79.73

 

Development of Learning Management with Applying of The Multiple Intelligences Theory in Enhancing of Reading and Writing Abilities in Thai Language of Prathomsuksa 3 Students

The purposes of this action research study were: 1) to develop of learning management with applying of the multiple intelligences Theory to enhance of reading and writing abilities in Thai Language of Prathomsuksa 3 students effectively, 2) to find out for the efficiency of learning management with applying of the multiple intelligences theory for Thai language learning in Prathomsuksa 3 level, with the required criterion establishment of 75/75, 3) to study for reading and writing abilities of the students, at before and after learning based on applying of the multiple intelligences theory for Thai language learning. This action research was operated by researcher and a participant was Prathomsuksa 3 teacher and target group of students were 25 Prathosuksa 3 students in Thawatburi school, Thawatburi District, Roi-Et Province, in the academic year of 2014. In providing of action research was comprised of 3 spirals, and activities in each spiral were planning, action, observation and reflection. For the research instruments consisted of : 1) 8 lesson plans of Thai language learning based on applying of the multiple intelligences theory with 16 hours, 2) recording form of the results of researcher’s learning activities, the student’s learning behaviors, and post-test for each spiral of action research, 3) a 30 item-test of reading ability for the multiple choices form, and 4) a 2 item of subjective test for writing ability. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and presented qualitative data with narrative analysis.

The results of this study were as follows:

1. Developing of lesson plans for learning management based on applying of the multiple intelligences theory to enhance of students’ reading and writing in Thai language for Prathomsuksa 3 level, was composed of 5 steps in learning activities, those are : 1) Learning engagement, 2) Presentation for new knowledge, 3) Concluding of conceptions and practicing, 4) Application of knowledge, 5) Learning assessment. Which the result of evaluating for quality and appropriateness of lesson plans by experts were at a high level, both for each plan and overall of plans. The results of learning activities were found that, the students had more opportunities in learning with variety of provided activities in class and was congruence with the nature and needs of learners differently. Lastly, was effected the students to gain of concepts learning correctly, and the students could learn in reading and writing, accompanied with practicing and applying of knowledge in other situations with understandingly.

2. Learning management based on applying of the multiple intelligences theory to enhance of students’ reading and writing in Thai language, found that had efficiency of 76.83/77.87, which was higher than the established criterion of 75/75. Whereas, the students had abilities in reading and writing of each spiral were 22.55 and 22.60 ; 22.72 and 23.08 ; 24.30 and 24.72 respectively.

3. The results of the students’ abilities in reading and writing of learning management based on applying of the multiple intelligences theory at before and after learning were 20.32 and 22.80 for enhancing of reading, and 20.76 and 23.92 for enhancing of writing respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)