แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์

Main Article Content

พระมหาอำนวย มีราคา

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อรวบรวม แนวคิดและแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ 2) เพื่อประมวล ปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ 3) เพื่อนำเสนอแนวทาง ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์

ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นคณะสงฆ์พระธรรมทูตจากวัดพุทธาราม 5 รูป วัดพุทธวิหาร 4 รูป วัดพุทธบารมี 5 รูป วัดธรรมกาย 7 รูป และกลุ่มประชาชนทั่วไป 15 คน รวม 37 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ใน การรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบสังเกต การวิจัยในชั้นนี้ มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารคู่มือตำราทางวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 2) สร้างแบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 3) นำเสนอ แบบบันทึกวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต

ผลการวิจัย พบว่า

1. แนวคิด วิธีการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรม ให้เหมาะสมกาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟ๎ง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็น แก่ลาภสักการะ เพราะเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เพื่อประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็น ชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ใช้หลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้นำบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธ ในต่างประเทศ

2. ปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ พระสงฆ์ยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ทำให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้น ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระสงฆ์ยังก็ไม่เข้มแข็งพอ แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงาน ที่กำกับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง แม้จะมีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ทำหน้าอีกอย่าง อบรม พระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมากและให้เวลาในการพำนักในประเทศนั้น ๆ น้อยทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3. แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการบริหาร ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มีความเหมาะสม ทำงานให้เป็นทีมเพื่อให้เกิดความสุขด้วยการใช้ หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตได้

 

Guidelines for the Dissemination of Buddhism in the Country : Case Study of Netherland

The research was a qualitative research has the purposes of this research were : 1) To study the strategy to publish Buddhism abroad : Case study of the Netherland 2) To gather ideas, the way of practice, a problem and an obstacle for present the strategy to publish Buddhism abroad : a case study of the Netherland 3) For present the trend to publish Buddhism abroad : a case study of the Netherland.

To interviews inquire and observations. The research population weres: the SanghaDhammadutaBhikkhus from WatBuddharam 5 monks, Wat Buddha Vihara 5 monks, Wat Buddha Paramee 5 monks. A total of 37 person. Research tools in used for data collection were: 1) To Record Analyses a Document. 2) interview 3) observation. Research in this process were as follows : 1) study the documentation treatise on the subject about building a record, analyze documents, interview and observation, 2) create a record, analyze documents, interview and observation 3) presence analyze documents, interview and observation.

The results found that:

1. The concepts, methods and goals to publish Buddhism according to the doctrine of Buddha teaching. The sermon the appropriate circumstance realistic sermon with compassion. The benefit to the audience Do not sermon for fortune worship, because the goal to publish Buddhism that; for benefits to both help, happiness for Buddhists people and non-Buddhists. The aims to develop the latency of individuals to live on their own. Use the doctrine of the Buddha as a guide to direct people in as a precaution. Because the publish Buddhism abroad must be that activities within the monastery such as, activities, practice meditation on Buddhistsholy days and the national holydays. The sermon, speech to the spiritual center of Buddhist activities abroad.

2. The obstacle problems and the Solutions to publish Buddhism abroad : The case study of the Netherland. The Sangha (Buddhists monks) did not understand the language and culture of their country go to teaching. Makes communication with people in that country not as well as it should. The Sangha organization that is involved to take care was not strong of the Sangha. Even today there are many agency that directly supervision, but still not thoroughly covered. Although have the training Institute for DhammadutaBhikkhus going Abroad to do more. The training for DhammadutaBhikkhusand the selection that who a monk will be traveling to a country where there is another agency. Visa arrival some countries even more difficult and take more time to stay in that country. Less causes not connected to publish Buddhism.

3. The process strategic approach to Buddhism. Case Study : The Netherland be supposed study transform administrative. There should be supposed training the Sangha to have the ability to using language, to personnel development mission religion abroad. take to the believes power into practice to become concrete. On a trip to exposure judgment the monks are appropriate to team working.to achieve happiness with the doctrine of Buddhism in the way of life.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)