รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Main Article Content

สุภาพ ผู้รุ่งเรือง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีขั้นตอนการวิจัย 2 ระยะ คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครู ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อำนวยการและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 9 คน และ 2) การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ทำการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 132 คน

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาครู พบว่า มีการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน จำนวน 16 ด้าน และมีความต้องการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน จำนวน 16 ด้าน และผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมของการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมของความต้องการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน มีความต้องการในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการพัฒนาครูเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาของกลุ่มสาระ เป็นลำดับแรก

 

The Teacher Development Model to Improve Effectiveness in Reading Promotion of School Student under Buriram Municipality

The objectives of the research were to study the current situation and teacher development needs to improve effectiveness in reading promotion of school student under Buriram Municipality, and to study the teacher development model to improve effectiveness in reading promotion of school student under Buriram Municipality. The study was divided into two steps:1) to study the current situation and teacher development needs through documentary study and in-depth interview with school director and teacher amount of 9 persons under Buriram Municipality and 2) to study the teacher development model by using a questionnaire with one hundred and thirty two administrators and teachers under Buriram Municipality.

The results of the study revealed the current situation and teacher development needs found that there was the improvement of effectiveness in reading promotion of school student amount of 16 aspects, and to study the teacher development model to improve effectiveness in reading promotion of school student found that the whole improvement of effectiveness in reading promotion of school student was moderate level and the whole of teacher development needs in order to improve effectiveness in reading promotion of school student was the most and each aspect found that teacher development needs an Integrated activity to improve effectiveness in reading promotion of school student respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)