กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy